VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DANSK AMATØRMUSIK (DAM)

§ 1 Navn, hjemsted og styrelsesgrundlag

Stk. 1

Den selvejende institutions navn er Dansk Amatørmusik, i det følgende kaldt DAM.

Stk. 2

DAMs hjemsted er Ryesgade 10, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Stk. 3

DAM er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 1 stk. 4, nr. 5,
hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for
godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk
kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser
udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§ 2 Formål

Stk. 1

DAMs formål er gennem samarbejde med danske amatørkors og amatørorkestres
landsorganisationer at understøtte, styrke og udvikle amatørmusiklivet i Danmark.

§ 3 Finansiering

Stk. 1

DAMs drift og aktiviteter er baseret på tilskud fra Statens Kunstråd
(Musikudvalget), statslige og regionale/kommunale puljer, private fonde samt
egenindtægt.

Stk. 2

DAM kan desuden påtage sig opgaver, som helt eller delvist finansieres ved
indtægtsdækket virksomhed eller ved tilskud fra anden side.

§ 4 Valg og konstituering af bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Kandidater til bestyrelsen indstilles af
repræsentantskabets medlemmer. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af
repræsentantskabet for en fireårig periode, dog således, at de 4
bestyrelsesmedlemmer vælges 2 og 2 med 2 års forskydning. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan
vælges for en sammenhængende periode på højst 12 år. Der
vælges to suppleanter for en 1-årig periode.

Stk. 2

Bestyrelsen kan med henblik på at tilføre særlige kompetencer, der efterspørges i
bestyrelsen, supplere sig med yderligere et eller to medlemmer uden stemmeret,
der udpeges for en tidsbegrænset periode på maksimalt fire år.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med valg af en næstformand, der kan træde i
formandens sted, ved forfald.

Stk. 4

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, indtræder en suppleant for
perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, fastlægger den overordnede strategi og
sikrer at der følges op på denne.

Stk. 2

Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder.

Stk. 3

Bestyrelsen godkender budget og årsrapport efter indstilling fra den daglige leder.

Stk. 4

Bestyrelsen afholder møder, når det er påkrævet, dog mindst fire gange årligt. Formanden
indkalder til møder. Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst to medlemmer kræver
det.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er
formandens stemme afgørende.

Stk. 6

Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse i alle sager med mindre andet er nævnt i
vedtægterne.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Forretningsordenen
skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for DAMs virksomhed og godkender på
baggrund heraf samarbejdsaftaler med de i § 2 stk. 1 nævnte landsorganisationer,
samt den samlede opgaveportefølje med tilhørende økonomi.

§ 6 Drift og daglig ledelse

Stk. 1

Den daglige ledelse, herunder ansættelse af konsulenter efter indstilling fra
bestyrelsen, ansættelse af sekretariatsmedarbejdere, administration og varetagelse af DAMs opgaver, forestås af den
daglige leder. Den daglige leders løn- og ansættelsesvilkår fastsættes af
bestyrelsen.

Stk. 2

Den daglige leder skal holde bestyrelsen orienteret om alle spørgsmål af betydning
for institutionen.

§ 7 Tegning og fuldmagt

Stk. 1

DAM forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og til
at indgå forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og
aktiviteter.

§ 8 Hæftelse

Stk. 1

For institutionens økonomiske forpligtelser hæfter alene institutionens formue.

§ 9 Budget, regnskab og revision

Stk. 1

DAMs regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsendes et budget til den
tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 3

Senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes en af bestyrelsen
godkendt årsrapport, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret
revisor.

§ 10 Repræsentantskab

Stk. 1

Repræsentantskabet består af indtil 2 repræsentanter for hver af de godkendte samarbejdsorganisationer
(jf. § 5 stk. 8)

Stk. 2

Repræsentantskabet kan med almindeligt stemmeflertal beslutte at supplere sig med op til
yderligere 8 personer for en periode på to år.

Stk. 3

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt inden den 15. maj. Indkaldelse
sker med 4 ugers varsel.

Stk. 5

Dagsordenen skal, som minimum, indeholde:

1. Valg af ordstyrer

2. Fremlæggelse af årsrapport med efterfølgende debat

3. Indkomne forslag

4. Valg af formand (jf. § 4 stk. 1)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4 stk. 1)

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

7. Valg af supplerende repræsentantskabsmedlemmer (jf. § 10 stk. 2)

8. Eventuelt

Stk. 6

Bestyrelsen og de enkelte repræsentantskabsmedlemmer kan stille forslag til behandling på
repræsentantskabsmødet. Forslag skal være indsendt skriftligt senest 3 uger før
mødet og udsendt til repræsentantskabet mindst en uge før
repræsentantskabsmødet.

Stk. 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst ¼ af repræsentantskabet skriftligt begærer det. Mødet skal finde sted
senest en måned efter begæring. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel
og med angivelse af dagsorden.

§ 11 Vedtægter

Stk. 1

Vedtægterne fastsættes af DAMs repræsentantskab.

Stk. 2

Vedtægtsændringer kræver tilslutning af mindst ¾ af de stemmeberettigede ved et
repræsentantskabsmøde.

Stk. 3

Vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg.

§ 12 Opløsning

Stk. 1

Beslutning om DAMs opløsning skal vedtages på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af
repræsentantskabet er til stede. Opløsningen kræve3/4 majoritet.  Er 2/3
af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede skal bestyrelsen senest 30 dage
efter indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor opløsningen
kan vedtages ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til fremme
af de i § 2 stk. 1 beskrevne formål efter godkendelse af Statens Kunstråds Musikudvalg.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde 20. april 2013, og afløser vedtægter godkendt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 10. november 2012